Въглищен колонен активен въглен

Нашият базиран на въглища активен въглен и Специфичният за VOC адсорбент с активен въглен е специално проектиран да адсорбира органични отпадъчни газове, съдържащи бензен, толуен, ацетон, бутанон, дихлорометан, етил ацетат, етер, трихлоретилен и други замърсители, генерирани по време на производствените процеси на петролната и химическата промишленост, печатарската промишленост, промишленост за синтетични смоли и каучукова промишленост. След това разтворителите се възстановяват чрез кондензационни и вакуумни методи, преди активният въглен да се регенерира.

View as